Etický kodex společnosti

I. ÚVOD

Účelem Etického kodexu společnosti ARJA REAL INVEST, s.r.o. (dále jen „Kodex“) je stanovení etických norem chování a základních principů, které budou nebankovním poskytovatelem úvěrů společností ARJA REAL INVEST, s.r.o. (dále jen „ARI“) dodržovány při poskytování finančních služeb svým klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu se společností v rámci své podnikatelské činnosti.

 

Cíle Kodexu jsou:

  • zvyšování ochrany klientů jako spotřebitelů,
  • pomoc klientům porozumět finančním službám,
  • posilování obecné důvěry ve finanční trh,
  • napomáhání prosazování korektních vztahů na finančních trzích a
  • zvyšování jejich úrovně,
  • podpora rozvoje služeb na finančních trzích.

Tento Kodex, k jehož dodržování se společnost ARJA REAL INVEST, s.r.o. dobrovolně zavazuje je tvořen několika částmi, Úvodem, Preambulí – deseti základními principy chování finanční instituce, Uplatňování kodexu, Stížnostmi a podněty a Institucionálním zajištěním.

 

II. PREAMBULE

1. Dodržování etických a právních norem

Společnost ARJA REAL INVEST, s.r.o. při výkonu své činnosti na finančním trhu nad rámec svých zákonných povinností dodržuje etická pravidla upravující postupy a chování vůči klientům uvedená v kodexech, ke kterým se přihlásila. Veškeré propagační materiály (nabídky, letáky, brožury, internetové stránky atd.) nechává společnost ARJA REAL INVEST, s.r.o. prozkoumat profesionály v oboru a nestranným právním odborníkem, zda tyto propagační materiály splňují podmínky stanovené platnými právními normami České republiky, popř. Evropské unie a zda jsou zcela v souladu se zásadou čestné, legální, decentní a pravdivé reklamy.

2. Dodržování principu rovného a nestranného jednání, zákaz zneužití asymetrie postavení instituce a klienta

Společnost ARJA REAL INVEST, s.r.o. přistupuje ke všem svým klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněná zvýhodnění. Při zajišťování nebankovních úvěrů nenadřazuje zájem svůj nad zájem klienta a nesnaží se zneužít svého postavení a vnutit klientovi nerovné nebo nespravedlivé podmínky smluvního vztahu.

3. Výkon činnosti s odbornou péčí

ARJA REAL INVEST, s.r.o. poskytuje svým klientům služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě, s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů.

4. Průhlednost a srozumitelnost informací

ARJA REAL INVEST, s.r.o. poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace, srozumitelné pro průměrného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen.

5. Povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy a v průběhu jejího trvání

ARJA REAL INVEST, s.r.o. poskytuje svým klientům dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu klienta se společností ARJA REAL INVEST, s.r.o. včetně nabízené služby. Tyto informace poskytuje klientovi před uzavřením smlouvy v časovém předstihu přiměřeném pro prostudování smlouvy a v jejím průběhu trvání smlouvy klienta informuje o připravovaných změnách podmínek v časovém předstihu stanoveném ve smlouvě.

6. Zákaz nevhodných motivačních postupů

ARJA REAL INVEST, s.r.o. posuzuje vhodnost služby pro určitého klienta na základě skutečností zjištěných při jednání o smluvním vztahu a nenabízí službu budoucímu klientovi, u kterého je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že by nemohl dostát svým smluvním závazkům. Při sjednání smluv nenarušuje právo na soukromí klienta a nadměrně ho neobtěžuje. Respektuje klientovo právo na ochranu osobnosti.

7. Dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost

Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti ARJA REAL INVEST, s.r.o. uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.

8. Dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku

ARJA REAL INVEST, s.r.o. dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla poctivého obchodního styku. ARJA REAL INVEST, s.r.o. soutěží s konkurenty nabídkou kvalitních služeb a nepodbízí se klientům poskytováním neodůvodněných výhod. ARJA REAL INVEST, s.r.o. se vyvaruje nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o službách konkurence.

9. Dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací

ARJA REAL INVEST, s.r.o. zachovává důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržuje povinnost mlčenlivosti. Osobní údaje o klientovi zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

10. Informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta a o způsobu jejího vyřízení

ARJA REAL INVEST, s.r.o. seznamuje svého klienta s možností podat podnět nebo stížnost na její činnost a s postupem uplatňovaným ve společnosti ARJA REAL INVEST, s.r.o. pro řešení stížnosti, včetně možnosti dalšího postupu v případě jejího nevyřízení nebo nespokojenosti klienta s vyřízením stížnosti.

 

III. UPLATŇOVÁNÍ KODEXU

ARJA REAL INVEST, s.r.o., společnost, která ke Kodexu dobrovolně přistoupila, o této skutečnosti vhodným způsobem informuje své klienty a současně je informuje, kam se mohou obracet se svými podněty a případnými stížnostmi. Každý spotřebitel, který využil služby společnosti ARJA REAL INVEST, s.r.o. má plné právo uplatňovat svou případnou stížnost v prvé řadě písemně nebo osobně v sídle společnosti, ta ale musí být předem oznámena a domluvena s daným členem vedení, a to z důvodu jeho přítomnosti ve společnosti. ARJA REAL INVEST, s.r.o. se zavazuje každou případnou stížnost řádně dle pravidel prověřit a dojít společně s klientem ke smířlivému jednání. ARJA REAL INVEST, s.r.o. se zavazuje vyřešit stížnost a písemné vyjádření na stížnost s návrhem řešení předložit klientovi.

 

IV. STÍŽNOSTI A PODNĚTY

Pokud má klient pochybnosti o souladu chování finanční instituce s ustanovením Kodexu, může podat společnosti podnět nebo stížnost k vnitřnímu prošetření souladu jejího chování s Kodexem. Jestliže bude klient nespokojen s vyřízením jeho podnětu nebo stížnosti, případně jeho stížnost nebude vyřízena, může o této skutečnosti informovat příslušnou odpovědnou osobu, tj. výkonného ředitele společnosti.

 

V. DODRŽOVÁNÍ ETICKÉHO KODEXU

Dodržování tohoto Kodexu bude sledováno oddělením kontroly ARJA REAL INVEST, s.r.o., které se bude zabývat jednotlivými podněty nebo stížnostmi týkajícími se důvodného podezření z porušování kodexu. ARJA REAL INVEST, s.r.o. bude průběžně monitorovat uplatňování Kodexu v praxi a v případě potřeby a na základě vyhodnocení jeho účinnosti jej aktualizovat. Hodnocení účinnosti Kodexu a jeho uplatňování bude prováděno i s ohledem na podněty od klientů a spotřebitelských organizací. Při porušení Kodexu přijímá ARJA REAL INVEST, s.r.o. vůči svým zaměstnancům přiměřená opatření v souladu s pracovně právními předpisy (např. morální povahy, finanční povahy). Následky porušení etického kodexu ze strany externích spolupracovníků jsou řešeny v souladu s příslušnou Smlouvou o spolupráci nebo Mandátní smlouvou a vyplývají rovněž z právních předpisů o náhradě škody apod. Tento etický kodex nabývá platnosti dnem jeho přijetí vedením společnosti. Pro zaměstnance společnosti nabývá tento kodex účinnosti dnem uvedeným v příslušném vnitřním předpisu společnosti. Pro externí spolupracovníky společnosti nabývá účinnosti v souladu s aktualizací všeobecných obchodních podmínek podle příslušných smluvních ujednání Smlouvy o spolupráci nebo podepsání dodatku příslušné Mandátní smlouvy.